Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 

Tím, že odešlete objednávku, uzavíráte s námi kupní smlouvu. 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Provozovatelem obchodu je DISTRICTGATE s.r.o.

DISTRICTGATE s.r.o.

IČO: 17832845

DIČ: CZ17832845

Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika

Jsme plátci DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 377521

 

(dále jen „prodávající“)

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese Esofty.cz  (dále je „internetový obchod“).

 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

2. Informace o zboží a cenách

 

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojený s poplatkem za transakci. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

4. V případě nesprávné ceny nabízí prodávající možnost zakoupit výrobek za skutečnou cenu, s jejímž vědomím se zákazník může rozhodnout, zda si výrobek objedná za skutečnou cenu, nebo objednávku zruší bez jakýchkoli nepříznivých právních následků.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob platby.

 

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko: „platba“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

 

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením prodávajícímu, ale k uzavření kupní smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany prodávajícího. Prodávající může akceptovat objednávku buď elektronicky prostřednictvím emailu anebo uživatelského účtu anebo přímo odesláním objednaného produktu zákazníkovi. Dnem takové akceptace je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva na produkt specifikovaný v objednávce.

 

4. Zákaznický účet

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. Platební podmínky a dodání produktu

 

1. Prodávající doručuje produkt digitálně, prostřednítcvím e-mailem nebo odesláním do zákaznického účtu je-li zaregistrován. 

 

2. Způsob úhrady ceny produktu bude zvolen zákazníkem v platební bráně GoPay.

 

3. Cena produktu může být uhrazena zejména následujícími způsoby:

platba na dobírku, předem bankovním převodem, platebním systémem GoPay, online platbou nebo online platební kartou, v takovém případě bude produkt odeslán zákazníkovi na email či na jeho uživatelský účet (případně bude zákazníkovi produkt předán při osobním převzetí, bude-li tak s prodávajícím dohodnuto), nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet prodávajícího.

 

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 

6. Záruka na zboží

 

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na výrobek?

V případě vady movité věci (Zboží) si můžete vybrat mezi reklamací příslušenství nebo reklamací výrobku.

 

Jaká práva máte v rámci záruky na výrobek?

V rámci záruky na výrobek můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.

 

V jakých případech se výrobek považuje za vadný?

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na kvalitu platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popsané výrobcem.

 

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

Na uplatnění záruky na výrobek máte dva roky ode dne, kdy byl výrobek výrobcem uveden na trh. Po uplynutí této lhůty toto právo ztrácíte.

 

U koho a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit záruku na výrobek?

Právo na uplatnění záruky na výrobek můžete uplatnit pouze vůči výrobci nebo distributorovi movité věci. Chcete-li uplatnit nárok ze záruky na výrobek, musíte prokázat, že výrobek je vadný.

 

V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn povinnosti poskytnout záruku na výrobek?

Výrobce (distributor) je zproštěn povinnosti poskytnout záruku na výrobek pouze tehdy, pokud prokáže, že:

 

- výrobek vyrobil nebo uvedl na trh pro jiné účely, než je jeho podnikání, nebo

- vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a techniky v době uvedení výrobku na trh, nebo

- vada výrobku je způsobena použitím právních předpisů nebo závazného úředního předpisu.

 

Stačí, když výrobce (distributor) prokáže jeden důvod pro osvobození.

 

Upozorňujeme, že nelze uplatnit záruku na příslušenství a výrobek současně. Pokud však bude vaše reklamace výrobku úspěšná, můžete u výrobce uplatnit nárok na výměnu výrobku nebo opraveného dílu.

 

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku?

Podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na určité zboží dlouhodobé spotřeby je prodávající povinen poskytnout záruku na prodej nového zboží dlouhodobé spotřeby (např. technické zboží, nářadí, stroje) uvedeného v příloze č. 1 tohoto nařízení, jakož i na jeho příslušenství a součásti (dále v této části souhrnně označované jako spotřební zboží) v rozsahu tam uvedeném.

 

Kromě toho může prodávající poskytnout záruku i dobrovolně, v takovém případě musí kupujícímu jako spotřebiteli poskytnout záruční list.

 

Záruční list musí být spotřebiteli poskytnut na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.

 

V záručním listě musí být uvedeno:

- jasné prohlášení, že v případě vadného plnění zboží je Spotřebitel oprávněn bezplatně uplatnit zákonná práva ze záruky a že tato práva nejsou zárukou dotčena.

- jméno a adresu osoby odpovědné za záruku

- postup, který má spotřebitel dodržet při uplatnění záruky

- identifikaci zboží, na které se vztahuje záruka, a

- podmínky záruky.

 

Jaká jsou vaše práva vyplývající ze záruky a v jakých lhůtách?

 

Obecně platí, že zákazník může požadovat záruční opravu nebo výměnu, případně opravu nebo výměnu vady na náklady odpovědné osoby, případně požadovat snížení ceny, nebo nakonec odstoupit od smlouvy, pokud se odpovědná osoba nezavázala k opravě nebo výměně zboží, nemůže tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě, aniž by tím byly dotčeny zájmy oprávněné osoby, nebo pokud zájem oprávněné osoby na opravě nebo výměně zanikl. Kupující může podle své volby uplatnit reklamaci opravy také přímo v sídle prodávajícího, v kterékoli provozovně, pobočce nebo servisním středisku uvedeném prodávajícím v záručním listě.

 

7. Odstoupení od smlouvy

 

1. Pokud se jedná o digitální produkt, není možné po jeho obdržení odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Tuto skutečnost je zákazník povinen akceptovat před nákupem.

 

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním digitálního produktu. 

 

3. V případě reklamace digitálního produktu, kde byl prokázán vadný kód, má kupující nárok na výměnu za nový, nebo navrácení plné finanční částky z nákupu. V takovém případě je nutné reklamaci podat písemně prostřednictvím e-mailu na: podpora@esofty.cz. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně digitálního produktu je zákazník povinen kontaktovat naši zákaznickou podporu, která mu ráda poskytne další informace a odpoví na jeho dotazy.

 

4. V případě uznání reklamace je prodejce povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. 

 

5. V případě smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem (dále jen "spotřebitelské smlouvy") se smlouvy řídí občanským zákoníkem.

 

8. Vyřízení reklamace

 

1. Veškeré reklamace musí kupující posílat na email podpora@esofty.cz

 

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

3. Na vyřízení reklamace si ponecháváme maximálně 30 pracovních dnů.

 

9.  Doručování

 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu, uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

 

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31.7.2023